19 Apr: W.B. Yeats: No Country for Old Men   (/litteratur) – kommentar(er)
19 Apr: Dagens citat: W. B. Yeats   (/litteratur) – kommentar(er)
10 Apr: Open Data and Hacktivism   (/itpolitik) – kommentar(er)
07 Apr: Aarhus Data Drinks #6: Open Data and Hacktivism   (/itpolitik) – kommentar(er)
06 Apr: Teknoshamanisme   (/itpolitik) – kommentar(er)