Ledige og mistænkeliggørelse: Når ræven vogter gæs

Et gammelt ord siger, at der er grund til  at tage sig i agt, når ræven udtrykker sin bekymring for forholdene for landets gæs.
“Solidariteten med de ledige er i fare”, udtalte beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen på forsiden af Jyllands-Posten i går, og just hermed var det, at ordspriget randt mig i hu; for hvad har den mand nogensinde bragt landets ledige udover stokkemetoder, mistænkeliggørelse og tvangsarbejde?

I dag faldt masken så: På Jyllands-Postens forside læser vi, at ledige på supplerende dagpenge (som gårsdagens forargelse gjaldt) skal “tvinges i fuldtidsarbejde” udenfor deres  fag.

Og det bliver værre endnu: Avisens leder overgår sig selv i hadsk dæmonisering og skriver under overskriften “Parasitter“:

Det [er] en nærliggende tanke, at der er mange flere end de cirka 20 pct., som reelt ikke ønsker at påtage sig et arbejde. Erfaringerne fra det virkelige liv tyder i hvert fald i den retning.

Det politisk kontroversielle spørgsmål er herefter, hvordan samfundet skal reagere på disse åbenlyse parasitter, som snylter på det solidariske system.

Her burde svaret være lige så enkelt som at svare på det enkle spørgsmål: Luk for pengekassen. Stop udbetalingerne øjeblikkeligt, når en dagpenge- eller kontanthjælpsmodtager viser sig alligevel ikke at stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Og det drejer sig, hvis man skal dømme efter omfanget af lederskribentens forargelse, om stort set alle  ledige, der således “snylter” til deres alt andet end fyrstelige eksistensminimum.

For nogen skulle jo nødig få den tanke, at det er skinhellig forargelse og misundelse over den forjættede “arbejdsfri indtægt”, der driver Jyllands-Postens lederskribent til at blæse et minimalt eller ikke-eksisterende problem helt ud af proportioner.

Terror og fjendebilleder – denne gang i Spanien

i går skrev jeg på min anden blog om den spanske højrefløjs konspirationsteorier om angrebet på Madrid 11. marts 2004, og om en forsvarsadvokats tilsyneladende forsøg på at underbygge  dem ved at indføre falsk bevismateriale i retssagen.

Her er hvad Politiken forleden skrev om sådanne  konspirationer:

I korthed går teorien ud på, at Socialistpartiet allerede før valget indgik en pagt med baskiske ETA-terrorister om, at de skulle forberede en terroraktion i Madrid, men lade mennesker med arabisk/islamisk baggrund stå for udførelsen.

Dermed ville det se ud som islamistisk hævn for den daværende konservative regeringschef José María Aznars deltagelse i krigen i Irak. Den følgende frygt og/eller vrede blandt vælgerne skulle bringe socialisten José Luis Rodríguez Zapatero til magten.

Prisen skulle ifølge medier, der står det konservative parti nær, være, hvad de betegnede som Zapateros »kapitulationsproces over for ETA«, hvis endemål var selvstændighed for de tre baskiske provinser samt Navarra.

Faktuelt er konspirationsteorierne om 11. marts om muligt endnu mere  tåbelige og uunderbyggede end de tilsvarende om 11. september.

Men samtidig  viser de en besynderlig omvending i højrefløjens prioriteter i Spanien i forhold til resten af Europa: Hvor højrefløjen i et land som f.eks. Danmark har travlt med hysterisk og overdrevet at udskrige muslimer som den største trussel mod alt (idet 11. marts fremhæves som eksempel), er den spanske højrefløj optaget af at negligere enhver tanke om, at islamisk terror kunne udgøre en trussel mod landet – ikke, fordi de ikke er optagede af terror, men fordi de er villige til med vold og magt at se ikke islamisk terror men den baskiske separatistgruppe ETA som den største trussel.

Måske én af forklaringerne på, at samme højrefløj i disse år forekommer splittet og svag – og på, at fremmedhadet slet ikke har samme politiske appel i Spanien som  f.eks. i Dansk Folkepartis Danmark.

Og læs så resten af analysen på min anden blog …

Dyrevelfærd – ren undskyldning for billig forargelse?

Jyllands-Posten bringer i dag et læserbrev af en person med det spanskklingende navn Antonio Mosquera, de beklager sig over de to danske EU-parlamentarikere Gitte Seeberg (K) og Dan Jørgensen (S) og deres populistiske krav om forbud mod tyrefægtning i Spanien:

De skriver bl.a. at »tyrefægtning varer mange timer,« og at »jo mere dyret lider, desto mere underholdningsværdi.«

For det første vil jeg oplyse, at alle forhold i forbindelse med tyrefægtning er reguleret ved en gammel lovgivning, som er blevet genbehandlet i 1991 af Det Spanske Parlament.

Intet af det, der sker på arenaen er tilfældigt, og tyrefægteren er underlagt regelsættet. For det andet varer hver tyrefægtning i gennemsnit ca. 20 minutter.

Der er altså ikke tale om mange timer.

For det tredje består underholdningen i tyrefægtning af den kombination af kunst og teknik, som tyrefægteren skal mestre for at være i stand til at slå et dyr på 500-600 kg ihjel og det har intet at gøre med, hvor længe dyret lider. For det fjerde vokser tyre, som avles i Spanien til tyrefægtning, op i fri natur på store arealer og under stor pleje og omsorg fra avlerne.

Jeg synes, at medlemmer af Europa-Parlamentet med rimelighed kan ønske, at landbrugsstøtten til tyreavlerne skal stoppes. Men at indlede en kampagne for at forbyde tyrefægtning i Europa lyder populistisk i mine ører – specielt når de to initiativtagere udviser en så stor uvidenhed om sagen.

Men det er vel lettest at hidse sig op over ting, hvis man ikke belaster sig med unødig research eller viden om emnet?

I går bragte Jyllands-Posten et andet læserbrev i samme ånd, denne gang fra det grønlandske folketingsmedlem Lars Emil Johansen, der beklager sig over en ubehagelig kampagne mod grønlandske fangeres behandling af deres hunde:

FOR KORT tid siden bragte aviserne en historie om, at der var fundet seks køer døde af sult hos en dansk landmand. En syvende var så syg, at den måtte aflives øjeblikkeligt. Kort efter bragte aviserne nye afskyelige billeder af danske svin, der gik uplejede rundt med åbne sår på skuldrene.

Men intet af dette har efter mit kendskab ført til, at der er sat en international kampagne i gang mod den danske regering og hele det danske samfund med det formål at »vise verden, at Danmark er et uciviliseret land, som stadig lever i Middelalderen.«

Det er derimod tilfældet i disse dage, hvad angår Grønland, fordi nogle medier har kunnet berette om enkelte slædehundehold, der var blevet misrøgtet. Jeg har således på det seneste modtaget i hundredvis af mails, specielt fra europæiske borgere, som tilsyneladende er startet af en eller anden organisation, der har udsendt et præfabrikeret protestbrev til Dear Mr. Henoksen, (som man vel må antage skulle være Landsstyreformand Hans Enoksen – men hvem bekymrer sig om research?), som derefter videremailes til en række adresser med tilknytning til Grønland, herunder min.

For en sikkerheds skyld er der medsendt nogle skrækkelige billeder, der helt på linje med sårene på svinenes skuldre kan vække afsky og vrede.

Grønland har, fuldstændig som Danmark og vel de fleste af de lande, mailene kommer fra, en god og omfattende dyreværnslov. Det sker desværre, at den brydes, ganske som med de sultdøde køer på den danske gård, i enkelte triste tilfælde.

Men i Europa er mishandlingen af de dyr, som man nu har omdannet til industriprodukter, til forskel fra i Grønland sat i system. For at kunne brødføde de europæiske bedsteborgere, der blandt andet mener sig berettigede til at skrive rundt til »..all the media to show the world that Greenland is an uncivilized country..« for nu at citere f.eks. Chatherine Farve fra Schweiz.

Mens fois gras-gæssene gisper med bollesprøjterne i halsen, og kalvene tvangsfjernes fra moderens mælk, hakker de europæiske burhøns overalt hinanden halvt ihjel, og tusindvis af babygrise trimler døende rundt i staldenes overfyldte helveder. Imens sidder der altså en række skinhellige, selvbestaltede, europæiske dyreforkæmpere og mener sig berettigede til at hænge andre lande og kulturer ud for manglende civilisation på dyrenes vegne …

Igen er der tale om, at man er hurtigt fremme med fordømmelsen – uden at bebyrde sig med unødig, besværlig og i sidste ende kontraproduktiv research (sæt nu, en sådan gik hen og viste, at man tog fejl og forargelsen var uberettiget?).

Begge sager tjener for mig at se umiddelbart til bekræftelse af det gamle ord: “Dyrevelfærd” (eller “animal rights”, som de kalder det i England) som politisk sag er intet andet end en undskyldning for ikke at kere sig om mennesker.

politik.blogbot.dk – nu med censur

Man har et stykke tid kunnet følge debatten på de danske politiske blogs på adressen politik.blogbot.dk.

Redaktøren af denne side har imidlertid vist sig ikke at være sin opgave voksen, idet mavepusterbloggen tillader sig at kritisere Uriaspostens menneskesyn, hvilket under påskud af “opfordring til censur” har ført til, at Mavepusteren er … bortcensureret fra listen.

Jeg vil derfor opfordre til, at man i stedet bruger politik.blogbot.dk’s afløser – adressen er

http://blogbot.dk/?compilationId=1556

Det er samme blogs, blot uden censur. Enten bliver den nye oversigt officiel under titlen “pol.blogbot.dk” e.l., eller også må den gamle have ny og mere tilregnelig redaktør.