JP og klimaet: Med Jorden under dynen

For nogle dage siden beklagede jeg mig over Jyllands-Postens dækning af klima-ændringerne, som giver alt for meget kredit og spalteplads til politisk motiveret kritik af de klare videnskabelige resultater, der ligger bag teorien om, at den globale opvarmning er menneskeskabt – det er lidt som at have en af landets førende aviser, der var dedikeret til ufologi eller Intelligent Design.

I mit tidligere indlæg klagede jeg over, at JP havde ladet forskeren Henrik Svensmark fremsætte sin kontroversielle og meget usikre teori om, at den globale opvarmning skyldes solen, og at Jorden nu faktisk er ved at blive koldere, hvorefter man lukkede af for kritik af Svensmarks fremlægning.

Nuvel, ret skal være ret: Avisen bringer i dag en god kronik af seniorforsker Ole Bøssing Christensen, der svarer på Svensmarks kronik og forklarer, hvorfor teorien om Solens aktivitet ikke kan forklare den opvarmning, de sidste 50 år, og hvorfor nogle få års stagnation eller fald intet beviser og i hvert fald slet ikke underbygger Svensmarks forestilling om, at temperaturen er faldende på langt sigt:

De naturligt forekommende drivhusgasser i atmosfæren er afgørende for livet på Jorden. Størrelsen af den påvirkning, som en forøget koncentration af drivhusgassen CO2 vil medføre på klimasystemet, er enkel at beregne, men de resulterende klimaændringer er komplicerede. IPCC’s konklusioner om klimaændringer baserer sig bl.a. på numeriske klimamodeller, hvor menneskeskabt drivhuseffekt og forurening såvel som den direkte påvirkning fra Solen og fra vulkanudbrud er inkluderet. For at kunne komme med en angivelse af størrelsen af klimaændringer som følge af en given påvirkning, er det nødvendigt med ret komplekse modeller af klimasystemet, der tager en række tilbagekoblingsmekanismer i betragtning. For eksempel vil en lille opvarmning få mere sne og is til at smelte; dermed vil mindre sollys blive reflekteret, hvorved jordoverfladen opvarmes yderligere.

Klimamodellerne reproducerer ikke bare det globale temperaturforløb de sidste 100 år, men også talrige andre aspekter af allerede observerede klimaændringer. Den kraftige opvarmning, vi har set i sidste halvdel af det 20. århundrede, falder sammen med en kraftig stigning i menneskets klimapåvirkning og med en støt og uforandret solaktivitet.

Den største observerede opvarmning er sket i kolde egne, og der er observeret en kraftig afkøling af stratosfæren (den del af atmosfæren, som ligger i 10-50 km højde). Begge disse iagttagelser er lige efter bogen, hvis opvarmningen skyldes drivhuseffekt, men de forventes ikke fra en opvarmning på grund af ændret solaktivitet. IPCC’s projektioner viser, at der med mere end 90 pct. sandsynlighed vil komme en yderligere kraftig opvarmning i fremtiden på grund af den menneskeskabte drivhuseffekt. […]

[Svensmark] skriver, at de fleste klimaforskere prøver at ignorere Solens variation, da det sætter spørgsmålstegn ved drivhuseffekten. Her kan vi naturligvis kun tale for os selv, men vi mener ikke, det er en fortrængning. Det er bare svært at få et fænomen, der har været stabilt i mere end 30 år, til at forklare en opvarmning af hele Jorden i den samme periode; en opvarmning af en uset størrelse og hastighed, der har gjort de sidste 50 år til den varmeste periode i mindst 500 år (AR4). Og som der allerede findes en meget konkret, veldokumenteret og på ingen måde modbevist forklaring på; nemlig den øgede, menneskeskabte drivhuseffekt drevet af vores udledning af drivhusgasser. Flere bemærkninger i HS’ kronik kalder på svar: At HS’ tidligere bemærkning om, at »vi anbefaler vores venner at nyde den globale opvarmning, mens den varer« er ikke bare »lidt provokerende«, men tyder på en alvorlig mangel på forståelse for de eksisterende såvel som de forventede klimaændringer; det er vist de færreste af dem, der rundt om i verden mærker effekterne af klimaforandringer, der kan nyde dem. Temperaturen stiger, nedbørsmønstre ændrer sig, storme bliver kraftigere, og isen forsvinder.

Det siges, at »de naturlige variationer i klimaet [trænger] sig mere og mere på«. Men man kan kun tale meningsfuldt om klimaændringer, hvis perioder på flere årtier betragtes. Dette blev sagt af IPCC i 1990’erne, hvor temperaturen steg kraftigt, og igen i 2000’erne, hvor de har ligget stabilt på et rekordhøjt niveau uden at stige yderligere. Der er år-til-år-variationer i Jordens temperatur, først og fremmest på grund af klimasvingningen El Niño. Af samme grund er det ukorrekt, at »den globale opvarmning [er] standset og en afkøling er så småt begyndt«.

Link: Mens Jorden ligger under dynen

Læs også:

•  Klimadebat, CO2 og miljø
•  Klima versus vejr – hvorfor vejrets uforudsigelighed ikke hindrer forudsigelsen af global opvarmning

The Discovery of Global Warming (Klimaforskningens historie, hos American Institute of Physics)

Jyllands-Postens uhæderlige klimadebat

Professor Henrik Svensmark fra DTU havde forleden en kronik i Jyllands-Posten, hvor han argumenterede for sin egen teori om, at den globale opvarmning ikke skyldes udledning af CO2, men udsving i solens aktivitet.

I den forbindelse anførte JP i en tilhørende leder, at  Svensmark havde været udsat for politisk motiveret kritik, og skrev i den forbindelse blandt andet, at:

Det er for eksempel mediernes opgave at viderebringe de opsigtsvækkende oplysninger, som Henrik Svensmark fremlægger i dagens kronik i denne avis: At temperaturen faktisk er begyndt at falde, og at en ny ”lille istid” inden for de nærmeste årtier kan være et lige så sandsynligt fremtidsscenario, som flertallets forudsigelse af en global temperatur- og vandstandsstigning. Hvis han har uret, skal han mødes med saglige, videnskabelige argumenter, som det er mediernes opgave at viderebringe – ikke med en refleksmæssig påstand om, at flertallet har ret.

Og ja, det er rigtigt, at Svensmark i sin kronik skriver, at temperaturen er ved at falde, og at vi ifølge hans sol-teori kunne se et globalt fald i temperaturerne de næste årtier.

Det sidste vil jo vise sig, og man kan kun håbe, at Svensmark har ret. Men er det virkelig sandt, at “den globale opvarmning [er] standset, og en afkøling er så småt begyndt“, som Svensmark skriver i sin kronik?

Betragt ovenstående illustration, som er udarbejdet ud fra NASAs temperaturovervågningsdata. Figuren viser, at selv om det er rigtigt, at de sidste to år viser en lavere temperatur end de foregående, skal det stadig ses i lyset af, at 2005 var det varmeste år nogensinde registreret, og at der tidligere har været mindst lige så store udsving tidligere, uden at det har påvirket den stigende tendens. Det er ganske enkelt alt for tidligt at konkludere, om temperaturen er faldende, og det må tilskrives ønsketænkning fra Svensmarks side, at han kan læse et fald ind i så spinkelt et datagrundlag.

Jeg skrev derfor følgende lillel læserbrev til Jyllands-Posten hvor jeg, som den tilhørende leder efterlyste, påpegede Svensmarks mest oplagte fejl med “saglige, videnskabelige argumenter”:

FOR TIDLIGT UDE

Professor Henrik Svensmark skriver i sin kronik i JP 9/9, at CO2-teorien
om global opvarmning formentlig er forkert, og at Jordens temperatur
angiveligt er faldende, så vi går en istid i møde.

Synspunktet er interessant, men Svensmark er for alt tidligt ude med
konklusionen om, at den globale middeltemperatur er faldende.

Se denne figur:

http://data.giss.nasa.gov/gistemp/graphs/Fig.A2.lrg.gif

Det er rigtigt, at 2007 og 2008 har en lavere temperatur, men udsvingene
og de store usikkerheder viser tydeligt, at det er for tidligt at drage
nogen konklusion i den retning. Der har før været tilsvarende dyk i
enkelte år, uden at det standsede den stigende tendens. Svensmark ville
have styrket sin troværdighed, om han selv havde vedgået dette.

I øvrigt er det spændende, at JP har ladet en kvalificeret klimaforsker
skrive en rent videnskabelig og ikke-politisk kronik om
klimaforandringerne. Måtte der komme mere af den slags!

Men har Jyllands-Posten valgt at bringe det? Selvfølgelig ikke. Men så har de vel bragt anden kvalificeret, videnskabelig kritik af Svensmark, hvis teorier har været kendt i mange år og som generelt anses for at være interessante, men ude af stand til at forklare de temperaturstigninger, vi har set?

Nej, faktisk ikke. Det eneste, der  kom igennem  – ud over folk, der støttede Svensmark af rent politiske grunde – var formand for Det Økologiske Råd Christian Ege, der i en kort bemærkning observerede, at Henrik Svensmark ligesom Bjørn Lomborg “har fået tildelt store beløb af regeringen og Dansk Folkeparti som led i finanslovsaftaler uden om de gængse kanaler, hvor alle andre skal søge midler og underkastes en faglig vurdering”.

Så Jyllands-Posten kører Svensmark i stilling som den store videnskabelige autoritet, insisterer derefter på, at debat om hans resultater må holdes på et sagligt, videnskabeligt grundlag – samtidig med, at de fortier, at Svensmark får øremærket støtte fra regeringen på linje med Bjørn Lomborg. Oven  i hatten nægter de så at optage saglig, videnskabelig kritik af hans resultater.

Mon ikke det er Jyllands-Posten, som er politisk motiveret på grænsen til det uhæderlige i deres behandling af denne sag, som ganske rigtigt aldrig burde diskuteres på andet end et sagligt, videnskabeligt grundlag?

Læs også:

•  Klimadebat, CO2 og miljø
•  Klima versus vejr – hvorfor vejrets uforudsigelighed ikke hindrer forudsigelsen af global opvarmning

Indisk delstat åbner genopdragelsesskole for aber

Macaque monkeysI den indiske delstat Punjab har de problemer med vilde aber, der i mange tilfælde angriber mennesker, stjæler mad og begår hærværk. Men nu har man fundet løsningen – aberne skal på genopdragelse i en særlig lukket institution, hvor de kan lære gode manerer, så de kan begå sig i samfundet på hæderlig vis, når de bliver lukket ud:

As more and more forests disappear, they are increasingly encroaching into human settlements, say experts.

The problem of rogue monkeys is particularly severe in towns close to India’s north-western border with Pakistan.

Officials accuse them of a variety of bad behaviour from terrorising children, snatching food from people and destroying property.

Macaque monkeys routinely destroy TV antennae, tear down clothes-lines and damage parked scooters and motorcycles.

“Besides people landing in hospitals after encounters with monkeys, the animals also often get hurt when house owners try to chase them away or keep them out by using live electric wires and other means,” chief wildlife warden RK Luna told the BBC.

The proposed new monkey school will take in the “worst offenders” and put them through a crash course in good manners.

“We have proposed a composite facility where scientific methods will be employed to change and alter the social habits of the monkeys,” Mr Luna said.

Wildlife officials hope to reduce aggression and train the monkeys to be more like the wild animals they originally were.

Genopdragelsesskolen er en mere human erstatning for et “fængsel”, der hidtil er blevet brugt til at holde de værste forbrydere blandt aberne fængslet. Meget human og usædvanlig idé, må man sige – og spændende at se, hvilke resultater dette dyrepsykologiske eksperiment kan give.

Link: Indian school for rogue monkeys

Dagens citat: Jack Parsons om virkelighed

Fra Freedom is a Two-edged Sword:

Any system of intellectual thought, whether it be science, logic, religion or philosophy, is based on certain fundamental ideas or axioms which are assumed but which cannot be proven. This is the grave of all positivism. We assume but we do not know that there is a real and objective world outside our own mind. Ultimately we do not know what we are or what the world is. Further, if there is a real world apart from ourselves we cannot know what it really is; all we know is what we perceive it to be. All that we perceive is conveyed by our senses and interpreted by our brain. However fine, exact or delicate our scientific instruments may be, their data is still filtered through our senses and interpreted by our brain. However useful, spectacular or necessary our ideas and experiments may be, they still have little to do with absolute truth. Such a thing can only exist for the individual according to his whim or his inner perception of his own truth-in-being.

The witches and devils of the middle ages were real by our own standards; reputable and responsible persons believed in them. They were seen, their effects observed and they accounted for a large body of otherwise inexplicable phenomenon. Their existence was accepted without question by the majority of men, great and humble. From this majority there was not and still is not any appeal. Yet we do not believe in these things today. We believe in other things similarly explaining the same phenomenon. Tomorrow we will believe in still other things.

Et vigtigt korollar: “Every man has the right to his own opinion and his own way of life. There is no system of human thought which can successfully refute this thesis.” Se også min omtale af tegneserien over Parsons’ liv på den anden blog.