Sovjetisk videnskab – nu på dansk

Hvad gør man som ansvarlig regering, hvis man har en uafhængig, men offentligt financieret videnskabelig institution som står og skal aflevere en rapport til EU om landets tilstand? Og hvad hvis denne rapport i overensstemmelse med sandheden viser et højst uheldigt billede, som det vil være særdeles dyrt for ens gode, økonomiske bagmænd at rette op på?

Man får naturligvis sine embedsmænd til at lægge pres på videnskaben, så den fluks kan give nogle resultater, som staten kan leve med. I dette tilfælde viste det sig, at de tåbelige videnskabsfolk i Danmarks Miljøundersøgelser nåede frem til, at de danske skove var i “ringe” tilstand. Miljøministeriet med minister Troels Lund Poulsen i spidsen vidste imidlertid bedre, så da rapporten skulle sendes afsted, var tilstanden pludselig “god”.

Keine Hexerei …:

Helt uden fagligt belæg har miljøministeriet presset Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) til at rette ind, så vurderingen af skovenes tilstand, der skulle indrapporteres til EU, blev vendt fra ‘ringe’ til ‘god’, skriver Berlingske.dk.

Sådan lyder det blandt andet fra miljøprofessor Peter Pagh og lektor i biologi Hans Henrik Bruun, der har læst uddrag af en mailkorrespondance mellem Danmarks Miljøundersøgelser og Miljøministeriet, som miljøorganisationen Nepenthes har fået aktindsigt i.

»Ministeriet har et problem, fordi de lægger pres på en forskningsinstitution for at få fremkaldt udsagn, som ministeriet synes er mere komfortable«, siger Peter Pagh og påpeger, at presset er ekstra problematisk, fordi Danmarks Miljøundersøgelser lever af ordrer fra Miljøministeriet.

Hans Henrik Bruun er lige så hård i sin bedømmelse.

»Det er problematisk, at ministeriet lægger røgslør ud over en politisk vurdering og til Folketinget og offentligheden giver den udseende af en faglig vurdering. På den måde er ministeriet med til at vildlede Folketinget og offentligheden«, siger han.

Men hvad skal man også overhovedet med den slags forskningsinstitutter, når man allerede ved, hvad resultatet skal være? Så kan man da lige så godt skrive sine resultater selv … eller man kan nøjes med at ansætte forskere med partibogen i orden, så man ved, at man kan “stole” på resultateterne.

Danmarks Miljøundersøgelser er en institution under Århus Universitet. Hvis ikke, nogen melder ud med nogle klokkeklare undskyldninger og garantier for, at det her ikke kommer til at ske igen, så har regeringen med denne sovjet-lignende “integritet” alvorligt kompromitteret naturvidenskabens integritet og gode rygte i Danmark.

Ikke, at det kommer som den helt store overraskelse, naturligvis.Men alligevel.

Link: Fagfolk presset til at ændre skovrapport

Jyllands-Postens uhæderlige klimadebat

Professor Henrik Svensmark fra DTU havde forleden en kronik i Jyllands-Posten, hvor han argumenterede for sin egen teori om, at den globale opvarmning ikke skyldes udledning af CO2, men udsving i solens aktivitet.

I den forbindelse anførte JP i en tilhørende leder, at  Svensmark havde været udsat for politisk motiveret kritik, og skrev i den forbindelse blandt andet, at:

Det er for eksempel mediernes opgave at viderebringe de opsigtsvækkende oplysninger, som Henrik Svensmark fremlægger i dagens kronik i denne avis: At temperaturen faktisk er begyndt at falde, og at en ny ”lille istid” inden for de nærmeste årtier kan være et lige så sandsynligt fremtidsscenario, som flertallets forudsigelse af en global temperatur- og vandstandsstigning. Hvis han har uret, skal han mødes med saglige, videnskabelige argumenter, som det er mediernes opgave at viderebringe – ikke med en refleksmæssig påstand om, at flertallet har ret.

Og ja, det er rigtigt, at Svensmark i sin kronik skriver, at temperaturen er ved at falde, og at vi ifølge hans sol-teori kunne se et globalt fald i temperaturerne de næste årtier.

Det sidste vil jo vise sig, og man kan kun håbe, at Svensmark har ret. Men er det virkelig sandt, at “den globale opvarmning [er] standset, og en afkøling er så småt begyndt“, som Svensmark skriver i sin kronik?

Betragt ovenstående illustration, som er udarbejdet ud fra NASAs temperaturovervågningsdata. Figuren viser, at selv om det er rigtigt, at de sidste to år viser en lavere temperatur end de foregående, skal det stadig ses i lyset af, at 2005 var det varmeste år nogensinde registreret, og at der tidligere har været mindst lige så store udsving tidligere, uden at det har påvirket den stigende tendens. Det er ganske enkelt alt for tidligt at konkludere, om temperaturen er faldende, og det må tilskrives ønsketænkning fra Svensmarks side, at han kan læse et fald ind i så spinkelt et datagrundlag.

Jeg skrev derfor følgende lillel læserbrev til Jyllands-Posten hvor jeg, som den tilhørende leder efterlyste, påpegede Svensmarks mest oplagte fejl med “saglige, videnskabelige argumenter”:

FOR TIDLIGT UDE

Professor Henrik Svensmark skriver i sin kronik i JP 9/9, at CO2-teorien
om global opvarmning formentlig er forkert, og at Jordens temperatur
angiveligt er faldende, så vi går en istid i møde.

Synspunktet er interessant, men Svensmark er for alt tidligt ude med
konklusionen om, at den globale middeltemperatur er faldende.

Se denne figur:

http://data.giss.nasa.gov/gistemp/graphs/Fig.A2.lrg.gif

Det er rigtigt, at 2007 og 2008 har en lavere temperatur, men udsvingene
og de store usikkerheder viser tydeligt, at det er for tidligt at drage
nogen konklusion i den retning. Der har før været tilsvarende dyk i
enkelte år, uden at det standsede den stigende tendens. Svensmark ville
have styrket sin troværdighed, om han selv havde vedgået dette.

I øvrigt er det spændende, at JP har ladet en kvalificeret klimaforsker
skrive en rent videnskabelig og ikke-politisk kronik om
klimaforandringerne. Måtte der komme mere af den slags!

Men har Jyllands-Posten valgt at bringe det? Selvfølgelig ikke. Men så har de vel bragt anden kvalificeret, videnskabelig kritik af Svensmark, hvis teorier har været kendt i mange år og som generelt anses for at være interessante, men ude af stand til at forklare de temperaturstigninger, vi har set?

Nej, faktisk ikke. Det eneste, der  kom igennem  – ud over folk, der støttede Svensmark af rent politiske grunde – var formand for Det Økologiske Råd Christian Ege, der i en kort bemærkning observerede, at Henrik Svensmark ligesom Bjørn Lomborg “har fået tildelt store beløb af regeringen og Dansk Folkeparti som led i finanslovsaftaler uden om de gængse kanaler, hvor alle andre skal søge midler og underkastes en faglig vurdering”.

Så Jyllands-Posten kører Svensmark i stilling som den store videnskabelige autoritet, insisterer derefter på, at debat om hans resultater må holdes på et sagligt, videnskabeligt grundlag – samtidig med, at de fortier, at Svensmark får øremærket støtte fra regeringen på linje med Bjørn Lomborg. Oven  i hatten nægter de så at optage saglig, videnskabelig kritik af hans resultater.

Mon ikke det er Jyllands-Posten, som er politisk motiveret på grænsen til det uhæderlige i deres behandling af denne sag, som ganske rigtigt aldrig burde diskuteres på andet end et sagligt, videnskabeligt grundlag?

Læs også:

•  Klimadebat, CO2 og miljø
•  Klima versus vejr – hvorfor vejrets uforudsigelighed ikke hindrer forudsigelsen af global opvarmning

Dagens citat: Islam og europæisk kultur

Af professor, dr. phil. Johannes Pedersen i hans bog Islams kultur (Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag, 1928):

Blandt de kulturer der har dannet sig uden for Europa, er der ingen der står europæisk kultur nærmere end Islams. Dette beror på at disse to kulturer har dannet sig på et fælles grundlag, middelhavslandenes hellenistisk-kristelige livsformer. (…)

Islams kulturhistorie er i mange måder parallel med Europas. Også den dannedes ved at nye folk trængte ind på middelhavslandenes område og tilegnede sig deres dannelse. Den står ikke mere for os som et appendix til eller endog en karikatur af Europas kultur, men som en selvstændig nydannelse, der i sin blomstringstid var forud for det samtidige Europa i rigdom og magt. Betegnelsen “middelalder” har her endnu mindre real gyldighed end for Europas vedkommende. Efter den arabiske erobring omdannedes den byzantinsk-kristelige og den persiske kultur umærkeligt til at blive islamisk uden at der kan tales om et pludseligt og radikalt brud. (…)

Forskellen mellem Islams kultur og den samtidig udviklede kristelige ligger ikke blot i den forskellige karakter af de oprindelige kristelige og muslimiske idealer, men i langt højere grad i at den middelalderlige kristelige kultur udformedes i Vestens lande og hos nye folk, der modtog kristendommen udefra og formede den på deres egen måde, medens Islam udformedes i Østen, i selve oldtidskristendommens gamle lande. De samme folk som havde dannet den østlige kristendom med dens særlige idealer, dens tænkning og livsopfattelse, blev senere skaberne af den muslimske kultur. Ligesom den byzantinsk-kristelige kultur skabtes ved hellenismens optagelse af kristendommen, således opstod Islams kultur ved den byzantinsk-kristelige kulturs optagelse af Islam.

Det er ikke først Islam som har skabt en kulturel ensartethed i Forasien. Men islams oprindelige repræsentanter, araberne, der selv boede på grænsen af det byzantinske kulturområde, gav den gamle kultur, som de tilegnede sig, et nyt præg med et nyt sprog og en ny kultus.

Og dermed kom den islamiske civilisation til at stå som den hellenistiske kultur og måske især læge- og naturvidenskabs kustoder i en tid, hvor Europa lod til at have tabt i hvert fald dén tråd.

Dagens citat: Islams historie og dogmatik

Jørgen Bæk Simonsen, i Politikens bog om Islam (JP/Politikens Forlagshus 2008), s. 139-41:

Det er ikke kun i den klassiske islamiske tradition, at man kan forledes til at tro, at islam ved Muhammeds død var en fuldt færdig religion. Samme opfattelse af islam anføres også i adskillige værker forfattet af ikkemuslimer, der forklarer læserne, at den islamiske verden med de store erobringer blev skabt som ved et trylleslag, men intet er i virkeligheden mere forkert. […]

Den islamiske verdens historie har fra begyndelsen været præget af en dynamisk og vedvarende diskussion om, hvordan Koranens anvisninger kan og skal oversættes til daglig religiøs praksis, og den diskussion finder fortsat sted, hvor muslimer nu engang lever sammen. Derfor er det afgørende at fastholde, at et ønske om at vide, hvad islam mener om dette eller hint, ikke er helt så ligetil at besvare. Islam fortolkes ligesom alle andre religioner hele tiden af sine troende, og de er sjældent enige. Der er i Koranen forestillinger og antagelser, som har udgjort centrale elementer af det fundament, hvorpå islam som religion er funderet, eksempelvis troen på den ene Gud, og udsagn om det er blevet diskuteret og formuleret som dogmer og teologiske udsagn. På samme måde findes allerede i Koranen juridiske anvisninger, der siden er blevet suppleret med regler, som har fundet tilslutning hos større grupper af muslimer. Det er det, der med visse forbehold gør det muligt at sige noget generelt om islam. Men det er vigtigt at fastholde, at islam ikke er noget i sig selv, ikke er noget uden muslimer. Religionen islam giver ikke af sig selv svar, de(t) gives og formuleres af troende muslimer, fordi det er dem, der i fortolkningen omsætter anvisningerne i en social praksis, de opfatter som rigtig, også selvom de igen og igen har måttet sande, at deres fortolkninger er blevet draget i tvivl af andre.

Noget lignene kan siges om kristendommen. Men centralt er her udsagnet om, at islam (som alle bogreligioner) ikke er noget i sig selv, men er, hvad dens tilhængere gør den til.

Landbrugets sande tilstand

Omhyggelig artikel i Time, der tager bladet fra munden, hvad angår den høje pris, som mennesker, dyr og miljø betaler for lave priser på fødevarer:

Somewhere in Iowa, a pig is being raised in a confined pen, packed in so tightly with other swine that their curly tails have been chopped off so they won’t bite one another. To prevent him from getting sick in such close quarters, he is dosed with antibiotics. The waste produced by the pig and his thousands of pen mates on the factory farm where they live goes into manure lagoons that blanket neighboring communities with air pollution and a stomach-churning stench. He’s fed on American corn that was grown with the help of government subsidies and millions of tons of chemical fertilizer. When the pig is slaughtered, at about 5 months of age, he’ll become sausage or bacon that will sell cheap, feeding an American addiction to meat that has contributed to an obesity epidemic currently afflicting more than two-thirds of the population. And when the rains come, the excess fertilizer that coaxed so much corn from the ground will be washed into the Mississippi River and down into the Gulf of Mexico, where it will help kill fish for miles and miles around. That’s the state of your bacon — circa 2009.

Link: Getting Real About the High Price of Cheap Food

Indisk delstat åbner genopdragelsesskole for aber

Macaque monkeysI den indiske delstat Punjab har de problemer med vilde aber, der i mange tilfælde angriber mennesker, stjæler mad og begår hærværk. Men nu har man fundet løsningen – aberne skal på genopdragelse i en særlig lukket institution, hvor de kan lære gode manerer, så de kan begå sig i samfundet på hæderlig vis, når de bliver lukket ud:

As more and more forests disappear, they are increasingly encroaching into human settlements, say experts.

The problem of rogue monkeys is particularly severe in towns close to India’s north-western border with Pakistan.

Officials accuse them of a variety of bad behaviour from terrorising children, snatching food from people and destroying property.

Macaque monkeys routinely destroy TV antennae, tear down clothes-lines and damage parked scooters and motorcycles.

“Besides people landing in hospitals after encounters with monkeys, the animals also often get hurt when house owners try to chase them away or keep them out by using live electric wires and other means,” chief wildlife warden RK Luna told the BBC.

The proposed new monkey school will take in the “worst offenders” and put them through a crash course in good manners.

“We have proposed a composite facility where scientific methods will be employed to change and alter the social habits of the monkeys,” Mr Luna said.

Wildlife officials hope to reduce aggression and train the monkeys to be more like the wild animals they originally were.

Genopdragelsesskolen er en mere human erstatning for et “fængsel”, der hidtil er blevet brugt til at holde de værste forbrydere blandt aberne fængslet. Meget human og usædvanlig idé, må man sige – og spændende at se, hvilke resultater dette dyrepsykologiske eksperiment kan give.

Link: Indian school for rogue monkeys

Troens elendighed – metafysisk forveksling fører til uanede mængder af vrøvl

Religionsforskeren Karen Armstrong gør i en kommentar i dagens Guardian opmærksom på, at den kristne religions vægt på “tro”, samt kirkens assimilation af den “videnskabelige” forestilling om, hvordan tingene er foregået (herunder, at verdens skabelse nødvendigvis må være foregået på én bestemt måde) har gjort meget for at forvrøvle forholdet mellem religion og videnskab:

The extraordinary and eccentric emphasis on “belief” in Christianity today is an accident of history that has distorted our understanding of religious truth. We call religious people “believers”, as though acceptance of a set of doctrines was their principal activity, and before undertaking the religious life many feel obliged to satisfy themselves about the metaphysical claims of the church, which cannot be proven rationally since they lie beyond the reach of empirical sense data.

Most other traditions prize practice above creedal orthodoxy: Buddhists, Hindus, Confucians, Jews and Muslims would say religion is something you do, and that you cannot understand the truths of faith unless you are committed to a transformative way of life that takes you beyond the prism of selfishness. All good religious teaching – including such Christian doctrines as the Trinity or the Incarnation – is basically a summons to action. Yet instead of being taught to act creatively upon them, many modern Christians feel it is more important to “believe” them. Why? (…)

Stories of heroes descending to the underworld were not regarded as primarily factual but taught people how to negotiate the obscure regions of the psyche. In the same way, the purpose of a creation myth was therapeutic; before the modern period no sensible person ever thought it gave an accurate account of the origins of life. A cosmology was recited at times of crisis or sickness, when people needed a symbolic influx of the creative energy that had brought something out of nothing. Thus the Genesis myth, a gentle polemic against Babylonian religion, was balm to the bruised spirits of the Israelites who had been defeated and deported by the armies of Nebuchadnezzar during the sixth century BCE. Nobody was required to “believe” it; like most peoples, the Israelites had a number of other mutually-exclusive creation stories and as late as the 16th century, Jews thought nothing of making up a new creation myth that bore no relation to Genesis but spoke more directly to their tragic circumstances at that time.

I hvor høj grad skabelsesmyter altid kan betragtes som “terapeutiske” er nok et godt spørgsmål, men Armstrong har helt bestemt ret, når hun identificerer påvirkningen fra oplysningstidens videnskabelige tradition som ophav til forestillingen om, at Bibelens skabelsesberetning nødvendigvis må være endegyldig. Traditionelt har mytiske fortællinger aldrig været endegyldige, men har ændret sig i takt med de kulturer, de er opstået i – på samme måde, som videnskabelige teorier heller ikke er endegyldige sandheder, men udformes og ændrer sig i takt med de empiriske data.

“Endegyldige” videnskabelige teorier fører til dårlig videnskab, på samme måde som ophøjelsen af kristendommens egen Skabelsesberetning til “endegyldig” fører til en forvrøvlet religion.

Link: Metaphysical mistake

Åndebesættelse – candomblé og andre religioner

Neuroanthropology har en samling af filmoptagelser af folk i forskellige former for trance- eller besættelsestilstande. Herover: Den afro-amerikanske religion Candomblé, fra Brasilien.

Link: Trance Captured on Video (via Boing Boing)

Læs også:
Sydamerikas levende religioner