– fordi tiden kræver et MODSPIL

27. Mar 2014

Softwarepatenter og patentdomstol: Åbent brev til Danmarks IT-virksomheder

 

Den 25. maj er der valg til Euro­pa­par­la­men­tet, og samme dag hol­der Dan­mark fol­ke­af­stem­ning om til­slut­ning til EUs nye patentdomstol. Denne afstem­ning kan få stor betyd­ning for din virk­som­heds økono­mi­ske frem­tid!

Kom­bi­na­tio­nen af EU og paten­ter er sjæl­dent noget, der kan sætte sin­dene i kog i den almin­de­lige dan­ske befolk­ning, men denne gang er der tale om noget, der kan og for­ment­lig vil komme til at lægge afgø­rende hin­drin­ger i vejen for min­dre IT-virksomheders mulig­hed for at arbejde i Danmark.

Et ja bety­der kort for­talt to ting

  • Dan­mark vil til­slutte sig det euro­pæ­i­ske enheds­pa­tent, der udste­des af den euro­pæ­i­ske paten­tor­ga­ni­sa­tion (EPO). Det bety­der, at det bli­ver muligt at tage patent på en opfin­delse i hele EU minus Spa­nien og Ita­lien på én gang.
  • Dan­mark vil over­lade den øver­ste rets­lige myn­dig­hed i alle spørgs­mål ved­rø­rende paten­ter til den nye euro­pæ­i­ske patent­dom­stol, hvis afgø­relse ikke kan appel­le­res til andre end den selv, hver­ken til Højeste­ret eller til EF-domstolen.

Dette ville ikke være noget pro­blem for IT-branchen, hvis EPO og patent­dom­sto­len kunne for­ven­tes at følge det almene prin­cip om, at der ikke kan tages paten­ter på com­pu­ter­pro­gram­mer. EPO har imid­ler­tid i årevis fulgt en linje, hvor de til­la­der meget vide ram­mer for, hvad de selv kal­der ”com­pu­te­rim­ple­men­te­rede opfin­del­ser”. Orga­ni­sa­tio­nen har såle­des udstedt paten­ter på at sælge varer over net­tet (EP803105), på at gemme en ”ind­købs­kurv” på bru­ge­rens com­pu­ter (EP807891) og på at have tabs i bru­ger­in­ter­faces (EP689133).

Du kan finde mange flere eksemp­ler på FFIIs webs­hop. Ingen af disse påfund udgør en ”paten­ter­bar opfin­delse” i tra­di­tio­nel for­stand, og i de fle­ste til­fælde var ”opfin­del­serne” alle­rede i brug, længe før paten­tet blev udstedt. EPO er imid­ler­tid finan­si­e­ret af udste­del­ses­ge­by­rer og har såle­des inter­esse i at udstede så mange paten­ter som muligt, hvor­for det ikke altid har bekym­ret dem, hvem der er den rig­tige ophavsmand.

EPOs softwa­re­pa­ten­ter har hidtil ikke påvir­ket vores arbejde i Dan­mark, fordi alle paten­ter har skul­let vali­de­res i hvert enkelt med­lem­sland. Softwa­re­pa­ten­ter bli­ver meget sjæl­dent vali­de­ret i Dan­mark, fordi de dan­ske dom­stole føl­ger de klare dan­ske reg­ler om, at der ikke kan udste­des paten­ter på ”opfin­del­ser”, der alene kan imple­men­te­res i software.

Hvad bety­der det for min virk­som­hed, hvis vi siger ja?

Hvis det går, som vi fryg­ter, vil især min­dre virk­som­he­der efter en dansk til­træ­delse begynde at få ube­ha­ge­lige breve med posten. Skræm­me­bil­le­det er USA, hvor en såkaldt patent­trold har skra­bet mil­li­o­ner ind på et tem­me­lig sik­kert ugyl­digt patent på SSL-protokollen. Et sådant brev vil inde­holde en påstand om, at dit firma har kræn­ket et af afsen­de­rens paten­ter, samt et for­slag om at ordne det i almin­de­lig­hed ved at ind­be­tale et beløb i stør­rel­ses­or­de­nen 20–100.000 kro­ner. Belø­bets stør­relse er valgt ud fra, at det lige præ­cis vil være bil­li­gere for dit firma at betale det end at få med­hold i ret­ten — med den yder­li­gere risiko, at den nye patent­dom­stol fak­tisk aner­ken­der den påstå­ede krænkelse.

Vi mener, at dette sce­na­rie ikke blot er en mulig­hed, men at det vil blive en rea­li­tet, hvis alver­dens fir­maer plud­se­lig kan udtage paten­ter, der gæl­der i hele Europa — ikke mindst i lyset af EPOs nuvæ­rende og meget pro­ble­ma­ti­ske kurs med hen­syn til softwa­re­pa­ten­ter. Netop IT– og web­ud­vik­lere er sær­ligt udsatte for denne trus­sel, fordi vi til sta­dig­hed arbej­der med den aller­ny­e­ste tek­no­logi, så snart vi kan få fat i den.

Hvad bety­der det for min virk­som­hed, hvis vi siger nej?

Hvis Dan­mark stem­mer nej til patent­dom­sto­len, vil det euro­pæ­i­ske enheds­pa­tent ikke være gæl­dende i Dan­mark. Din virk­som­hed kan såle­des ikke beskyl­des for at krænke enheds­pa­ten­ter udstedt af EPO. Nye paten­ter vil fort­sat skulle vali­de­res ved dan­ske dom­stole, der hidtil har sat en effek­tiv stop­per for alle softwa­re­pa­ten­ter. Dan­ske virk­som­he­der vil, om de ønsker det, kunne udtage enheds­pa­ten­ter med gyl­dig­hed i hele EU, men vil skulle sup­plere det med et dansk patent, hvis de ønsker, at det også skal være gyl­digt i Dan­mark. Ved at stemme nej til enheds­pa­ten­tet vil dan­ske virk­som­he­der såle­des kunne få alle de reelle for­dele ved enheds­pa­ten­tet — men ingen af de ulem­per, vi forventer.

Hvad, hvis syste­met senere viser sig at fun­gere godt?

Hvis Dan­mark stem­mer nej, og det nye patent­sy­stem viser sig at fun­gere godt og give virk­som­he­derne store for­dele, er det ikke noget pro­blem: Vi kan altid melde os ind på et senere tids­punkt. Men hvis Dan­mark stem­mer ja, og den frygt, vi her har skit­se­ret, viser sig at være beret­ti­get, har vi afgi­vet suveræ­ni­te­ten, og kan ikke komme ud af det igen. Den sikre og for­nuf­tige løs­ning er altså at stemme nej den 25. maj.

Hvad kan vi gøre ved det?

Ud over selv at stemme nej kan I  anbe­fale alle jeres kun­der og for­ret­nings­for­bin­del­ser at gøre det samme. Stå frem og for­tæl om jeres bekym­ring for, hvad den nye patent­dom­stol kan føre med sig. Hvis softwa­re­pa­ten­ter bli­ver en rea­li­tet, kan det frem­over blive meget van­ske­ligt for små og mel­lem­store web­bu­reauer at ope­rere uden en kon­stant trus­sel hæn­gende over hove­det. Hvis vi står sam­men om det, kan vi sørge for, at så mange som muligt får dette at vide før afstemningen.


Også bragt på Den Fri.

Kommentarer: