– fordi tiden kræver et MODSPIL

31. Jan 2006

Et historisk perspektiv

 
Også i 30erne forstod Jyllands-Posten at stå vagt om den danske ytringsfrihed, dengang under pres fra den kulturradikale politiske korrekthed, der formelig emmede fra arvefjenden Politiken - er der noget, der virker bekendt her?
Naar man har fulgt Jødespørgsmaalet i Europa i Aartier, kan man til en vis Grad forstaa Tyskernes Animositet overfor Jøderne, ogsaa hvis man ser bort fra de Raceteorier, der betyder saa meget i den nationalsocialistiske Verdensopfattelse.

Selv herhjemme, hvor Jøderne aldrig har naaet en saa dominerende Stilling som i de mellemeuropæiske Lande, har man i de senere Aar bemærket deres uheldige Egenskaber. Der er mange Jøder, der har vist sig at være gode danske Mænd, der er utallige Jøder, som stille og hæderligt passer deres Dont uden at gaa nogen for nær - men der er ogsaa paafaldende mange Jøder, som paa lidet tiltalende Maade er blevet Forgrundsfigurer i Svindelaffærer og maaske ikke mindst i de uappetitlige Pornografi- og Fosterdrabsaffærer, som er forekommet i de senere Aar. Ogsaa inden for dansk Forretningsliv optræder der Jøder, hvis Metoder ikke er nogen Pryd for Standen.

Men det, som vi herhjemme har set af Jødernes uheldige Sider, er kun en svag Afglans af deres Virke i de mellemeuropæiske og østeuropæiske Lande. Ogsaa der maa man naturligvis gøre Undtagelser for de utallige Jøder, der opfylder ethvert rimeligt etisk Krav og derfor staar i en skærende Modsætning til de Racefæller, som har ført an i det tvivlsomme Forretningsliv, i den tvivlsomme Forlystelsesindustri og maaske navnlig i de politiske Bevægelser yderst til venstre. Det var ikke Russere, men Jøder med russiske Navne, som druknede Rusland i Blod. Det var ikke en Ungarer, men en Jøde, som ledede den kortvarige, men blodige Raadsrepublik i Budapest. Det var ikke en Tysker, men en Jøde, som paa samme Maade gjorde München til et Slagtehus.

Vi ved, at Titusinder af Jøder fordømmer de jødiske Forretningshajer, de jødiske Pornografispekulanter og de jødiske Terrorister. Men alligevel kan det ikke benægtes, at de Erfaringer, som Tyskerne - som mange andre Fastlands-Folk - har gjort med Hensyn til Jøderne, danner en vis Basis for deres Følelser. (...) Man kan indrømme Tyskland, at det har Ret til at skille sig af med sine Jøder.
(Leder i Jyllands-Posten, d. 15/11-1938 - min fremhævelse).

Også dengang måtte alle, selv en trængt minoritet, finde sig i den fri og til tider karske debat i det danske samfund. Jyllands-Posten ved du, hvor du har.
(Med inspiration fra Rune Engelbreth Larsen og Flemming Chr. Nielsen).

Update, 5.06.2009:
Der har været en del kontrovers omkring JP-citatet, som i den oprindelige version af dette indlæg var forkert, fordi jeg valgte at stole på en tilsyneladende tilforladelig kilde, der altså indeholdt et par fejl. Den nuværende version er korrekt - for baggrund om kontroversen kan du læse her: Krystalnatten, Dan H. Andersen og (beskyldninger om) manipulation

Kommentarer: