– fordi tiden kræver et MODSPIL

19. Oct 2006

Politianmeldelse - racismedom og magtens deling

 
I anledning af 66 danskeres afprøvning af racismeparagraffen via en politianmeldelse af otte ledende mennesker af Dansk Folkeparti, er jeg blevet gjort opmærksom på to læserbreve i Jyllands-Posten, der i usædvanlig grad sætter tingene på plads.

Det første, af forskningsadjunkt Kristian Beedholm fra SDU, blev bragt d. 16. oktober:
HVAD SKER DER LIGE FOR STATSADVOKATEN?

Ifølge JP 8/10 udtaler rigsadvokaten: »Folketinget har klart tilkendegivet, at anklagemyndigheden af hensyn til ytringsfriheden skal være tilbageholdende med at rejse tiltale for overtrædelse af paragraf 266b. Jeg kan ikke rejse flere sager uden at komme i konflikt med lovgivningsmagten.«

A hvad?! Den i forvejen så skrøbelige tredeling synes her brændt fuldstændig over:

Hvis ikke der foreligger en af folketinget vedtaget LOV, der i praksis ophæver den pågældende paragraf, så skal han ikke tolke Folketingets blotte tilkendegivelser nogen som helst andre steder hen end der, hvor Piper Nigrum trives.

Han må søreme da ikke bekymre sig om at være i konflikt med selve lovgivningsmagten!

Og omvendt: Hvad bilder Folketinget sig dog ind, klart at tilkendegive sådan noget?
Dagen efter, d. 17. oktober, får journalist Leif Blædel sat et par ting på plads omkring Søren Krarups gamle dom for, at han måske nok er en slags racist, men ikke må kaldes det:
KRARUPS HUKOMMELSE

Søren Krarup skriver 12/10: »I 1986 måtte jeg stævne borgmester Thorkild Simonsen, der havde kaldt mig racist, og hvis udsagn blev kendt ubeføjet.«

Krarups hukommelse synes lidt upræcis.

Retten i Århus fandt, at teksten i Krarups annonce imod Flygtningehjælpen »appellerer til racistiske holdninger« og »var egnet til at fremkalde (...) voldshandlinger.«

Konklusionen lød: »Herved findes sagsøgte at have haft fornødent grundlag for i god tro og til berettiget varetagelse af andres tarv at fremsætte den omtvistede udtalelse, og (...) er derfor straffri, selv om udtrykket småracistisk findes ubeføjet.«
Det vigtigste er her Beedholms observation - hvordan i alverden kan Folketingets "tilkendegivelser" nogen sinde forestille at sætte magtens tredeling ud af kraft?

Update, kl. 12.10:
Allan Hansen Lindemark siger:
Helt enig. Det er absurd at hele advokatstanden, dommerstanden og oppositionen ikke er kommet med et fælles opråb. Godt nok er magtens tredeling ikke explicit i dansk lovgiving(eg. grundloven), men derfor er det stadig et ideal.

Kommentarer: