Dansk Folkeparti: Menneskerettighederne skal ikke gælde udlændinge

Aminas og Oles Sæbekasse gør opmærksom på, at Dansk Folkepartis Martin Henriksen nu eksplicit vil have en lov, der sikrer, at menneskerettighederne ikke gælder for  udlændinge:

– Domstolene skal se bort fra de dele af menneskerettighederne, “som forhindrer Danmark i at udvise personer”.

– Regeringen skal sende en skrivelse til “de relevante internationale organer” om, at Danmark “forbeholder sig ret til at fravige bestemmelserne i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og andre konventioner”, når en udlænding i Danmark selv har bragt sig i en situation, hvor vedkommende ikke kan påberåbe sig beskyttelse.

– Regeringen skal nedsætte en kommission, der skal udarbejde “et samlet forslag til ændring af relevante internationale konventioner”, der forhindrer Danmark i at beskytte “egne ordentlige og fredelige borgere”.

Så kan man vel sige, at udlændinge fra nu af må være en slags “undermennesker” i Dansk Folkepartis øjne? Altså undermennesker, som ikke har de samme rettigheder, som man er sikret, hvis man er et “rigtigt menneske”.

En sådan ufredning af de fremmede er i hvert fald i modstrid med ånden i dansk lovgivning helt tilbage til Jyske Lov, hvor det iflgl. et glimrende læserbrev i dagens Jyllands-Posten hedder:

Det er Kongens og Landets Høvdingers Embede at overvaage Domme og gøre Ret og frelse dem, der tvinges med Vold, saasom Enker og værgeløse, Børn, Pilgrimme og Udlændinge og fattige – dem overgaar der mest vold – og ikke lade slette Mennesker, der ikke vil forbedre sig, leve i sit Land; thi idet han straffer og dræber Ugerningsmænd, da er han Guds tjener og Landets vogter.

Idet vi bemærker en lidt blodtørstig tilgang til retsudøvelsen, er bødlens sværd i Jyske Lov tydeligvis rettet mod landets egne borgere, mens “Enker og værgeløse, Børn, Pilgrimme og Udlændinge” først og fremmest skal beskyttes.

Hvor udansk skal Dansk Folkeparti egentlig blive i sin undermennesketankegang, før vi for alvor gennemskuer det?

Link: Dansk Folkeparti vil slække menneskerettighederne

4 thoughts on “Dansk Folkeparti: Menneskerettighederne skal ikke gælde udlændinge”

  1. Det er én ting, at at Dansk Folkeparti forsøger at gøre danskhed til noget, der svarede til den tidligste middelalders principper.

    Det er også værd at konstatere, at Dansk Folkeparti demonstrerer deres forståelse for, hvad Menneskerettigheder overhovedet er for noget. Det er basale rettigheder for mennesker. Hvis man mener, at de ikke gælder for alle, så har man enten ikke fattet pointen, eller også betragter man oprigtigt nogle mennesker som undermennesker eller ikke-mennesker.

  2. Ja, helt enig. Jeg vil strengt taget skyde på, at Martin Henriksen ikke har fattet pointen, men fundamentalt ER de jo flere steder inde på, at kun danskere og til nød EU-borgere er beskyttet af loven, hvilket gør alle andre til undermennesker. Desværre sværere og sværere at tage fejl af 😐

  3. Amila: Point taken! Men det er vel alligevel noget nyt, når de ligefrem fremsætter et officielt forslag om, at menneskerettighederne kun er for danskere.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.