Landbruget ødelægger Danmark

Når man går tur i landskabet, er det ikke svært at se, at det står galt til, som Rune Engelbreth fortæller i et indlæg på sin Politiken-blog:

Danmarks landbrug forurener mere og mere af vores drikkevand, nedpløjer kolossale naturområder, producerer fødevarer under horrible forhold for husdyr, bliver mere og mere gældsat og er i det hele taget en underskudsforretning – alligevel behandles erhvervet med fløjlshandsker af danske politikere.

Nu har Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet, Dyrenes Beskyttelse, Danmarks Sportsfiskerforbund, Det Økologiske Råd og NOAH udgivet publikationen Sådan ligger landet, der sætter tal på værdien af landbrugsproduktionen og nogle af konsekvenserne for naturen, miljøet og dyrevelfærden.

Danmark er verdens mest intensivt dyrkede land, og landbruget råder over 63 procent af hele landets areal (heraf 57 procent under plov), hvilket er Europarekord. Landbruget bruger årligt 2.798 tons sprøjtegifte, hvilket er 85 procent af landets samlede forbrug – i 2009 er sprøjtegifte fundet i 40 procent af de undersøgte boringer i grundvandsovervågningen og 23 procent af de undersøgte aktive drikkevandsboringer. Alene i perioden 1999-2009 måtte man lukke 1.273 drikkevandsboringer med sprøjtegift.

Landbruget er ikke blot vor næststørste udleder af klimagasser og står alene for 16 procent af Danmarks samlede udledning, men står også for 40 procent af de samlede helbreds­relaterede eksterne omkostninger ved luftforureningen herhjemme.

Det braklagte areal faldt fra 178.000 hektar i 2007 til 61.000 hektar i 2009, hvilket går yderligere ud over biodiversiteten i et i forvejen ekstremt ensartet land, hvor naturen er henvist til isolerede parceller, og hvor flere og flere arter er forsvundet eller truet. Dertil kommer, at halvdelen af de danske åer, totredjedele af de danske søer og næsten 90 procent af landets fjorde og kystområder er under EU’s standarder.

På grund af det ‘effektiviserede’ industrilandbrug har husdyrene i mange tilfælde forfærdelige forhold. Avlsarbejdet har frembragt grise, der er rene fødemaskiner, så det gennemsnitlige antal grise pr. kuld er øget fra 11,6 i gennemsnit til 16,3 på under tyve år. I samme periode er andelen af døde pattegrise steget fra 17,1 procent til 23.9 procent, hvilket svarer til, at der dør ca. 25.000 smågrise hver eneste dag – eller ca. 9 millioner på årsplan.

Tænk at vi har indrettet en fødevareproduktion så effektivt, at en fjerdedel af samtlige pattegrise utilsigtet dør af det. Ni millioner om året.

Hvad der kan gøres? Hvis du spørger mig: Regulering, øjeblikkeligt stop for al statsstøtte til landbruget, tvungen overgang til 100% økologisk drift i hele landet.

Mindre kan også gøre en forskel, men der må gøres noget nu, hvis ikke vores tilbageværende naturværdier skal blive uigenkaldeligt ødelagt.

Link: Industrilandbruget på katastrofekurs.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.